Project DOEN streeft naar maximale klantwaarde waarbij er sprake is van eerlijk geld voor eerlijk werk. Dit bereiken we door goed met elkaar samen te werken en te werken vanuit de bedoeling. Mooie, robuuste uitspraken, maar wat bedoelen we hier eigenlijk mee?

Het hogere doel van Project DOEN

Leren om bij te dragen aan verandering, dat is het hogere doel van Project DOEN. Zo dromen we ervan om bij te dragen aan een structurele verandering in de bouwsector. Door te experimenteren met een andere manier van samenwerken, hiervan te leren én door deze geleerde lessen te delen. Wij hopen anderen hiermee te inspireren en te stimuleren om zelf ook met het gedachtegoed van DOEN aan de slag te gaan!

Wie is de klant?

Onze belangrijkste klant is de belastingbetaler die een goed functionerend infrastructureel netwerk wenst tegen redelijke kosten. Voor de Nijkerkerbrug wordt deze klant vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat Midden-Nederland, dat het project betaalt en de Nijkerkerbrug als schakel in het netwerk beheert. Daarnaast heeft het project belangrijke stakeholders, waaronder de provincie en gemeenten. Ook voor hen wil NU DOEN waarde creëren.

De klant is dus niet het projectteam van Rijkswaterstaat! We werken als samengesteld projectteam NU DOEN samen, als partners, voor dezelfde klant: de beheerder van de Nijkerkerbrug.

Maximale klantwaarde

Maximale waarde voor de klant betekent dat die kwaliteit wordt geleverd die de klant nodig heeft. Niet méér, maar ook niet minder kwaliteit. In ons geval gaat het erom dat de renovatie van de Nijkerkerbrug aansluit op de wensen van de beheerder van de brug en de omgevingspartijen. De klant bepaalt de optimale prijs-kwaliteitverhouding en dus wanneer de klantwaarde maximaal is.

We willen de behoeften van de klant zo doorgronden dat we daar zo goed mogelijk invulling aan kunnen geven. We zijn op zoek gegaan naar de vraag achter de vraag. Wat wil de klant nu echt met de Nijkerkerbrug? Hiervoor is niet alleen kennis van de klantbehoefte noodzakelijk (de vraag), maar ook expertise over mogelijke oplossingen (het aanbod). Daarom zit projectteam NU DOEN in een iteratief proces (bijvoorbeeld tijdens het ontwerpen) regelmatig samen met de klant aan tafel. Zo zorgen we ervoor dat het eindresultaat van het project optimaal aansluit op de behoefte van de klant en er geen ruis optreedt doordat het Rijkswaterstaat-projectteam er als boodschapper tussen zit.

Eerlijk geld

Er is sprake van ‘eerlijk geld’ als de klant een reëel bedrag betaalt voor de producten en diensten die worden geleverd door NU DOEN én als Combinatie NU een reëel bedrag betaald krijgt voor dit werk.
Een reëel bedrag is niet te laag, want het is voor de continuïteit van Mourik en Besix van belang om hun directe en algemene kosten te kunnen dekken en bovendien om geld te verdienen aan de opdracht om te investeren in het voortbestaan van de bedrijven. De belastingbetaler hoeft ook helemaal niet voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Een reëel bedrag is echter ook niet te hoog, want de klant wil wel doelmatig met belastinggeld omgaan. Het gaat dus om het vinden van een balans tussen beide belangen.

Eerlijk werk

Ditzelfde geldt voor de kwaliteit. ‘Eerlijk werk’ betekent dat de hoeveelheid kwaliteit wordt geleverd die wordt gewenst door de klant. Dus niet te weinig, maar ook niet teveel kwaliteit! Die kwaliteit dient in verhouding te staan tot de prijs, het ‘eerlijk geld’.
Kwaliteit is in dit verband gerelateerd aan de mate waarin de (technische) oplossing en het verloop van het bouwproces (denk aan hinder) aansluit op de klantbehoefte. Hoe meer het aansluit, hoe hoger de kwaliteit. Met ‘eerlijk werk’ bedoelen we dat Combinatie NU de aanbieding die zij gegund krijgen waarmaakt. Daarom heeft NU DOEN er samen voor gezorgd dat de aanbieding gebaseerd is op een realistische hoeveelheid kwaliteit die aansluit op de behoefte van de klant, met een realistische set aan risico’s waar Combinatie NU verantwoordelijk voor is, voor een realistische prijs.

Meten aan het eind van het project

Of er sprake is van ‘eerlijk geld voor eerlijk werk’ weet je pas aan het eind van het project. Het principe zit hem namelijk niet alleen in de prijs en kwaliteit die je aan de voorkant met elkaar afspreekt. Het zit hem ook in de omgang met wijzigingen en opgetreden risico’s tijdens het project.

Voor de klant is het immers vooral relevant wat het project hem aan het eind van de rit daadwerkelijk heeft gekost. En ditzelfde geldt voor Combinatie NU: als uiteindelijk blijkt dat de gemaakte kosten niet kunnen worden gedekt en/of dat de verwachte winst is opgegaan aan tegenvallers tijdens de uitvoering van het project, wordt ook hun belang niet gediend. Tot slot geldt ook voor het gedeelte ‘eerlijk werk’ dat vooral relevant is welke kwaliteit er aan het einde van het project daadwerkelijk is geleverd.

Optimale samenwerking

“Het contact is belangrijker dan het contract. Is het contract dan onbelangrijk? Natuurlijk niet. Het contract dient de nodige dingen te regelen. Maar het gedrag en de cultuur, de onderlinge gelijkwaardigheid, elkaar serieus nemen, goed denken aan elkaars belangen, elkaar respecteren, dat dient voorop te staan. Dat is echt een nieuwe werkwijze. Dat is het doorbreken van traditionele patronen.” Jan Hendrik Dronkers, oud-directeur-generaal Rijkswaterstaat.

Optimale samenwerking dus. Hoe ziet dat eruit bij projectteam NU DOEN?

De projectleden van DOEN (Rijkswaterstaat) en Combinatie NU (Mourik en BESIX) werken samen in één projectteam.
We werken op één projectlocatie. Als een bezoeker een dagje mee komt draaien, ziet hij niet wie van welke organisatie is.
Iedereen doet waar hij goed in is, waarbij het niet uitmaakt bij welke organisatie iemand werkt.
 Er is sprake van continuïteit in het projectteam.

We willen samen een mooi project maken. Doordat we voor dezelfde klant (de beheerder van de Nijkerkerbrug) werken, werken we aan hetzelfde projectresultaat. Er is sprake van synergie: samen creëren we nog meer klantwaarde, komen we verder en vullen we elkaar aan. Ieder doet waar hij goed in is, zodat iedereen met zijn/haar expertise en vaardigheden optimaal kan bijdragen aan het gezamenlijke projectresultaat.

Beide partijen dragen binnen hun invloedssfeer bij aan het beheersen van risico’s. Daarnaast belasten we elkaar niet onnodig met zaken die niet bijdragen aan het projectresultaat, maar wel tijd en/of geld kosten. We zorgen ervoor dat de regels en afspraken die we hanteren gezamenlijk zijn overeengekomen, uitlegbaar en zinvol zijn. Zo minimaliseren we verspilling.

Geen losse teams meer

We zijn als samengesteld projectteam niet hetzelfde als twee losse teams die tegen elkaar aan zijn geplakt. We werken eerder als individuen samen in één team. We verdelen in het team de taken op basis van deze vragen: Wie heeft welke kennis, welke vaardigheden, wie kent de mensen die nodig zijn om een bepaalde klus te klaren, wie heeft er tijd en last but not least: wie vindt wat leuk om te doen? Bij welke organisatie iemand werkt is dus geen criterium hierin. Er hoeft zodoende ook geen “vooroverleg” plaats te vinden in de teams van Rijkswaterstaat en Combinatie NU. We hebben samen één bouwvergadering, waar alle belangen op tafel komen.

Continuïteit

Om echt als één team samen te werken moet er een klik zijn tussen de mensen en een langere verbintenis met het project. Continuïteit is belangrijk. Zo is het team DOEN van Rijkswaterstaat dat nu de uitvoering doet al hetzelfde sinds de eerste voorbereidingen van de aanbestedingsfase. Het team heeft zelf (in samenwerking met de markt) de inkoopstrategie vormgegeven, het inkoopplan en de aanbestedingsleidraad geschreven en zelf de aanbesteding uitgevoerd. Ook voor Combinatie NU geldt dat dezelfde mensen die het team vormden tijdens de aanbesteding, nu ook het kernteam vormen voor de uitvoering. Op die manier is alle kennis nog steeds aan boord en gaat de opgebouwde relatie tussen de teamleden niet verloren.

Natuurlijk kan het altijd voorkomen dat het nuttig/nodig is om een teamlid te wisselen. Zeker als dit om een kernteamlid gaat, bekijkt NU DOEN samen of een potentieel nieuw lid in het team past en het gedachtegoed van DOEN omarmt.

Belangen van drie organisaties

We werken als één team voor drie organisaties tegelijk: Mourik, Besix en Rijkswaterstaat.
Het is niet te voorkomen dat de leden van het projectteam de belangen van hun eigen achterliggende organisatie het meest “voelen”. Toch willen we als één team werken voor alle drie. Dus als het belang van één of meerdere organisaties in het geding dreigt te komen, is dit niet het probleem van de bijbehorende projectteamleden, maar van het hele team. Samen maken we het bespreekbaar, wegen we af wat ermee te doen, beredeneerd vanuit de bedoeling, en komen we met een oplossing. Zo voorkomen we dat de verschillen in de belangen van de achterliggende organisaties de onderlinge samenwerking tussen de leden van het projectteam beïnvloeden.

 

Hoe hebben we dit voor elkaar gekregen?

Wat is optimale samenwerking en hoe krijg je dit voor elkaar? Het is onmogelijk om deze vraag door alleen Rijkswaterstaat of alleen marktpartijen te laten beantwoorden. Wat optimaal is in de samenwerking bepaal je… samen. Daarom heeft projectteam DOEN van Rijkswaterstaat voorafgaand aan de aanbesteding pre-commercieel met de markt samengewerkt. Doel was om een aanbestedingstraject te ontwikkelen dat de randvoorwaarden schept die nodig zijn voor goede samenwerking tijdens de uitvoering van het project.

Een project zonder regels?

“Doe alsof er geen regels zijn en bedenk dan wat je zou willen. Als je vervolgens regels tegenkomt die dit belemmeren, kijk dan hoe je hier creatief mee om kunt gaan. Alle regels mogen ter discussie worden gesteld, behalve de wet. Denk vooral niet te veel in bestaande kaders! Wees onbevangen, maar niet naïef.” Jan Hendrik Dronkers, oud-directeur-generaal, Rijkswaterstaat.

Project DOEN ging van start als een regelloos of regelarm project. Maar het vermijden van regels is geen doel op zich. Het gaat om de vraag: Wat moet er aan het eind van het project zijn bereikt voor onze klant, de belastingbetaler? Welke stappen moeten RWS en Combinatie NU dan samen zetten om dit te realiseren? En welke afspraken zijn er onderling nodig om dit in goede samenwerking te laten slagen? Terug naar de essentie!

Werken vanuit de bedoeling

Project DOEN staat voor het zoeken naar de bedoeling achter de dingen die we doen, voor buiten kaders denken, voor alleen doen wat zinnig is. Een werkwijze die de samenwerking veel aangenamer maakt en verspilling tegen gaat.

Meer weten over hoe NU DOEN werkt vanuit de bedoeling? Klik hier!